Необходими документи

 • Нотариален акт за собственост

 • Данъчна оценка

 • Пазарна оценка

 • Актуални кадастрални скици

 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация

 • Удостоверение за тежести

 • Пълномощни

 • Проект на нотариален акт за покупко-продажба

 • Удостоверение за гражданско състояние

 • Удостоверение за търпимост

 • Учредено вещно право на ползване

 • Разрешение за строеж

 • Удостоверение за етап на завършеност

 • Строителни книжа

Call Now Button